Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
 1. Adequate maatregelen: afwegen en/of beoordelen om tot passende conclusies te komen.
 2. Bestuurder: de feitelijke bestuurder van het voertuig: minimaal 24 jaar oud en tenminste 1 jaar in bezit van een geldig rijbewijs. 
 3. Direct: zonder te wachten, meteen.
 4. Exterieur: de buitenkant van het voertuig, het uiterlijk.
 5. Gebreken: onregelmatigheden waardoor het voertuig wordt verzwakt, beschadigd en/of vernietigd. 
 6. Goede huurder (afdeling 3 van boek 7 BW): een goede huurder dient zorgvuldig om te gaan met het gehuurde en in overeenstemming te handelen met hetgeen hem in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 7. Gerechtelijke instanties: organen die met rechtsprekende functies belast zijn en de personen die daarvan deel uitmaken: kantongerechten, rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad.
 8. Huurdag: de huurdag omvat 9 uur van 9 uur ’s ochtends tot 6 uur ‘s middags. Ieder onderdeel van de dag wordt berekend als een volledige huurdag. 
 9. Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit.
 10. Huurovereenkomst (art. 7:201 BW): het document dat in tweevoud wordt opgemaakt en door zowel de huurder als de verhuurder wordt ondertekend. In de huurovereenkomst worden de volgende gegevens vermeld: naam en diverse contactgegevens van de huurder en de verhuurder; gemaakte (prijs)afspraken tussen de huurder en de verhuurder; datum, plaats en tijd van de (geplande) aanvang en afsluiting van de huurperiode. 
 11. Interieur: de binnenkant van het voertuig, de inrichting.
 12. Nalatigheid: het niet zorgvuldig uitvoeren van wat een normaal redelijk persoon kan worden verwacht.
 13. Onmiddellijk: zonder te wachten, meteen, per direct.
 14. Partijen: de verhuurder en huurder tezamen.
 15. Reservering: De verhuurder stelt op de overeengekomen datum, het voertuig, behoudens overmacht, ter beschikking aan de huurder. 
 16. Schade: de vermogensschade die verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van beschadiging of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van herstel of vervanging van het voertuig en het daaruit voortvloeiende verlies van huurinkomsten. 
 17. Schadevrij: geen schade aan het voertuig.
 18. Uitdrukkelijk: met aandrang, met klem.
 19. Verhuurder: rechtspersoon Classic Fun Rental 
 20. Vestiging Lisse: de locatie waar vanuit het voertuig wordt verhuurd.
 21. Voertuig: het voertuig, welke het onderwerp is van de huurovereenkomst. 
 22. Zorgvuldig: accuraat en nauwkeurig.
Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. Op deze voorwaarden en de huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil over de voorwaarden en/of de huurovereenkomst zal beslecht worden door een daartoe als gevolg van de wet bevoegde Nederlandse gerechtelijke instantie.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op huurovereenkomsten, tussen ‘’Classic Fun’’, als verhuurder en een huurder van een voertuig.
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verhuurder
 4. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.
Artikel 3: Betalingsverplichting
 1. Binnen één week, na toezending van de factuur, dient de verschuldigde huursom voldaan te zijn aan de verhuurder.
 2. Na betaling van de huursom ontvangt de huurder zijn factuur.
 3. Bij betaling wordt een exemplaar van de huurovereenkomst ondertekend hierdoor gaat de huurder akkoord met de prijs, de voorwaarden en eventuele andere gemaakte afspraken. Er wordt een foto van het rijbewijs van de bestuurder (s) gemaakt (en eventueel het paspoort).
 4. De waarborgsom bedraagt € 250,-, zegge tweehonderdvijftig euro. 
 5. Het voorschot als bedoeld in artikel 3 lid 4 dient door middel van overschrijving vóór de aanvang van de huurperiode op rekeningnummer bankrekeningnummer NL36RABO 0360912060 ten name van Classic Fun te zijn voldaan.
 6. Het voorschot als bedoeld in artikel 3 lid 4 wordt gerestitueerd aan de huurder na het schadevrij inleveren van het voertuig.
 7. Als de betaling niet op tijd is voldaan door de huurder, houdt de verhuurder zich het recht voor de reservering te ontbinden. 
 8. De huurder heeft in geen geval het recht om te vertrekken zonder dat de volledige afgesproken huursom en het voorschot als bedoeld in artikel 3 lid 4 zijn voldaan.
Artikel 4: Reserveren
 1. Een reservering kan telefonisch, per email of mondeling worden gemaakt. 
 2. Na reservering verstuurt de verhuurder aan de huurder per email de factuur en is de reservering definitief overeengekomen tussen partijen.
 3. Tijdens de periode tussen de reservering en het moment van betaling, is de reservering in optie.
 4. De data die is vastgelegd nadat de verhuurder de betaling heeft ontvangen zijn bindend. De huurder verplicht zich het afgesproken aantal huurdagen te betalen, ook al wordt het voertuig later opgehaald of eerder ingeleverd.
Artikel 5: Annuleren en ontbinden
 1. De reservering kan door de huurder tot vier weken voor ingang van de huurperiode, telefonisch of per email worden geannuleerd zonder dat een huursom verschuldigd is. Indien de huurder verzuimt binnen deze termijn de huurovereenkomst op te zeggen, is de huurder 20% van de gehele huursom verschuldigd. 
 2. De verhuurder is gerechtigd een verhuur te annuleren als de (weers)omstandigheden schade aan het voertuig kunnen veroorzaken, de huurder heeft in dat geval recht op restitutie van de huursom of er wordt in overleg met de verhuurder nieuwe huurperiode besproken. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen voor huurder voortvloeiende ontbinding van de overeenkomst. 
 3. Als door welke oorzaak dan ook de verhuurder niet in staat zal zijn het voertuig aan de huurder ter beschikking te stellen, zal de verhuurder gerechtigd zijn de overeenkomst zonder ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter te ontbinden. De verhuurder zal in dat geval de door de huurder betaalde huursom per omgaande restitueren. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen voor huurder voortvloeiende ontbinding van de overeenkomst. 
 4. Op reserveringen bij derden die de verhuurder namens de huurder gemaakt heeft of welke de huurder zelf heeft gemaakt, wordt bij annulering door huurder of verhuurder, geen restitutie verleend door de verhuurder.
Artikel 6: Annuleringsverzekering
 1. Aan de huurder wordt door Classic Fun geadviseerd om een annuleringsverzekering af te sluiten. 
 2. De huurder is zelf verantwoordelijk om een annuleringsverzekering bij een verzekeringsmaatschappij af te sluiten.
Artikel 7: Kosten aan gebruik van het voertuig
 1. Tijdens de huurperiode zijn alle aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, als brandstof, tolgelden en parkeergelden, voor rekening van de huurder. Uitgezonderd motorolie en koelvloeistof. De gevolgen van het gebruik van verkeerde koelvloeistof, motorolie of brandstof is voor rekening van de huurder. 
 2. Het voertuig wordt met een volle tank aangeleverd en wordt bij inlevering door verhuurder afgetankt, tenzij anders is overeengekomen tussen de partijen. Dit wordt verrekend met de waarborgsom.
 3. De voertuig mag alleen worden getankt met een brandstof van octaan 98 of hoger, indien de huurder zelf moet tanken tijdens de verhuurperiode dient deze een afschrift of een kopie daarvan bij het inleveren van het voertuig te overleggen. 
 4. In het geval dat er in het voertuig een andere bandstof dan vereist is getankt, wordt er 

€ 250,- van de waarborgsom ingehouden. 

 1. Het voertuig wordt schoon afgeleverd (exterieur en in geval van een auto, het interieur). Indien er schoonmaakwerkzaamheden noodzakelijk zijn, wordt hiervoor € 50,- ingehouden op de waarborgsom.
Artikel 8: Ophalen en terugbrengen van het voertuig
 1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en prijs zoals deze op de huurovereenkomst is vermeld. 
 2. Het voertuig kan worden opgehaald en teruggebracht bij de vestiging, tenzij anders is overeengekomen door de partijen. 
 3. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaan is tijdens de huurperiode tot het moment dat er gesigneerd is voor het schadevrij inleveren van het voertuig. 
 4. Als het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij de verhuurder is ingeleverd, wordt de huur als volgt in rekening gebracht: 
  • Per dag: de overeengekomen huurprijs en
  • De eventuele door verhuurder geleden schade of gederfde inkomsten, waarbij een dagdeel wordt aangenomen als één dag 
 1. Alle in deze voorwaarden genoemde bepalingen blijven van kracht totdat het voertuig is ingeleverd.
Artikel 9: Gebruik en verplichtingen huurder
 1. Verhuurder verstrekt de huurder voor aanvang van de huurperiode een deugdelijke mondelinge instructie over het voertuig. 
 2. Bij het voertuig is een gebruiksaanwijzing aanwezig. 
 3. Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.
 4. Verhuurder is gedurende de huurperiode 9 uur per dag telefonisch bereikbaar voor de huurder. Dit tijdsbestek gaat in van tot 9 uur ’s ochtends tot 6 uur ’s middags.
 5. De huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig alleen in overeenstemming met zijn bestemming wordt gebruikt. Schade aan of vermissing van, tijdens de huurperiode, inzittenden, berijders van het voertuig en/of toebehoren, of derden, veroorzaakt doordat de bestuurder niet voldoet aan de in dit artikel gestelde eisen, door nalatigheid dan wel in geval van opzet of onzorgvuldigheid aan de zijde van bestuurder en/of huurder, zijn volledig voor rekening van de huurder. 
 6. De huurder verplicht zich bij gebruik van het voertuig, zich als goed huurder te gedragen en zal het voertuig aan het einde van de huurovereenkomst volledig ter beschikking stellen aan de verhuurder. 
 7. Indien huurder gebreken of schade aan het voertuig ontdekt, dient de huurder dit direct te melden aan de verhuurder, bij gebreke waarvan de huurder de door zijn nalatigheid ontstane schade aansprakelijk is. 
 8. De huurder is verplicht adequate maatregelen te treffen ter voorkoming van schade aan het voertuig als gevolg van brand, storm, wateroverlast, vorst, diefstal en andere calamiteiten, bij gebreke waarvan huurder de door zijn nalatigheid ontstane schade aan de huurder zal vergoeden. 
 9. De huurder dient zich aan de geldende verkeersregels te houden. Het is niet toegestaan de ter plaatste geldende maximumsnelheid te overschrijden. Het is niet toegestaan harder te rijden met het voertuig dan de gestelde maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. 
 10. De huurder dient erop toe te zien dat alleen de in het huurcontract genoteerde personen het voertuig mogen besturen. 
 11. Alleen personen die in minimaal één jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, de leeftijd van 24 jaren hebben bereikt, bij wie nooit de rijbevoegdheid is ontzegd of zijn vervolgd en/of veroordeeld voor voertuig criminaliteit zijn gerechtigd het voertuig te besturen.
 12. Het is ten strengste verboden het voertuig onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen te besturen. 
 13. Het is aan de huurder niet toegestaan het voertuig door te verhuren aan derden. 
 14. Het voertuig moet (indien mogelijk) afgesloten zijn, de mechanische en (indien aanwezig) elektronische beveiliging moet ingeschakeld zijn, sloten moeten aangebracht zijn (indien toepasselijk). 
 15. Het is de huurder ten strengste verboden in het voertuig te roken of in/op het voertuig te gaan staan. 
 16. Het is de huurder niet toegestaan om met het voertuig, in wat voor vorm dan ook, tijd- of snelheid gebonden competities, rally’s en/of spelletjes te ondernemen, tourritten die voldoen aan de verkeersregels zijn wel toegestaan. 
 17. De huurder mag geen huisdieren in het voertuig vervoeren. 
 18. De huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning, tijdens de huurperiode op het vereiste niveau te houden. 
 19. De huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof (octaan 98 of hoger zonder ethanol) te tanken. 
 20. De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen als tijdens de huurperiode omstandigheden blijken dat als de verhuurder hiervan op de hoogte was geweest, de huurovereenkomst nimmer was overeengekomen. 
 21. De huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van deze algemene voorwaarden op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan. 
 22. Eventuele sleepkosten en transportkosten van het voertuig en/of de inzittenden als gevolg van het niet nakomen van de in dit artikel genoemde vereisten, zijn voor rekening van de huurder. 
 23. Als een reparatie voortvloeit als gevolg van dat de bestuurder niet voldoet aan de in dit artikel gestelde vereisten zijn de kosten hiervan voor rekening van de huurder.
Artikel 10: Eigen risico en schade
 1. De huurder en passagiers rijden op eigen risico met het voertuig. 
 2. Het eigen risico bedraagt € 3.500, -. Eventueel afkoopbaar voor € 125,-. Schade aan de onderzijde van het voertuig is niet afkoopbaar. 
 3. Schade ontstaan tijdens de huurperiode aan inzittenden, het voertuig of aan derden, veroorzaakt doordat de huurder/bestuurder niet voldoet aan de in artikel 9 genoemde vereisten, door nalatigheid dan wel in geval van opzet of onzorgvuldigheid aan de zijde van de huurder/bestuurder is volledig voor rekening van de huurder. Deze wordt in eerste instantie verrekend met de waarborgsom. 
 4. In geval van schade is de huurder verplicht zo snel mogelijk na de vaststelling van het schadebedrag, het te betalen bedrag te voldoen. 
 5. De verhuurder houdt zich hiermee het recht voor om na aanvang van de huurperiode onvoorziene kosten die zijn veroorzaakt door de huurder, in rekening te brengen bij de huurder. 
 6. Bij schade aan het voertuig wordt het te vervangen onderdeel in rekening gebracht aangevuld met het geldend uurtarief van een erkend schadebedrijf voor (de)montage van het onderdeel. 
 7. Schade ontstaan door de huurder als gevolg van het niet nakomen van de gestelde vereisten genoemd in artikel 9, met als gevolg het voertuig niet kunnen verhuren aan andere klanten tijdens de periode van herstel of vervanging ten behoeve van gemaakte reserveringen, zullen aan de huurder de volgende kosten in rekening worden gebracht:
  • de huurprijs per dag inclusief de eventuele door verhuurder geleden schade of gederfde inkomsten.
Artikel 11: Schade en reparaties
 1. Bij aanvang en beëindiging van de huurperiode wordt door huurder en verhuurder tezamen de staat van het voertuig vastgesteld. 
 2. Als de huurder het vermoeden heeft dat er iets aan het voertuig mankeert dat niet bij aanvang van de verhuur is vastgesteld, dient de huurder onmiddellijk contact op te nemen met de verhuurder. 
 3. De verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor verlies of diefstal van eigendommen van de huurder uit het voertuig. 
 4. De verhuurder is nooit aansprakelijk voor (de gevolgen van) schade aan, door de huurder met het voertuig vervoerde goederen.
 5. In geval van schade of gebrek aan het voertuig, is het de huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken als dit kan leiden tot verergering van de schade of het gebrek, of tot vermindering van de verkeersveiligheid. 
 6. In geval van schade of een gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is de huurder verplicht: 
  • Verhuurder onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen door telefonisch contact op te nemen en de instructies van de verhuurder op te volgen. 
  • Alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of diens verzekeraar te verstrekken. 
  • Het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben. 
  • De huurder dient de verhuurder en de door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen. 
  • Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen voor de huurder van de onmogelijkheid om verder te rijden als gevolg van schade of reparaties.
Artikel 12: Reparaties en technische assistentie
 1. De verhuurder draagt er zorg voor dat het voertuig in goede staat van onderhoud verkeert en dat het voertuig compleet is. 
 2. De kosten van reparatiewerkzaamheden die tijdens de huurperiode noodzakelijk zijn om veilig verder te kunnen rijden, komen voor rekening van de verhuurder. 
 3. Aan de verhuurder dient ten alle tijden om toestemming te worden gevraagd alvorens zich een reparatie voordoet 
 4. De kosten van de door de huurder betaalde, noodzakelijke, reparatiewerkzaamheden worden door verhuurder tegen overlegging van een gespecificeerde nota en bewijs van betaling vergoed. 
 5. De verhuurder levert technische assistentie indien nodig. 
 6. De verhuurder verplicht zich het uiterste te doen om de huurder bij een mankement aan het voertuig zo snel mogelijk te helpen. 
 7. Indien verder rijden met het voertuig onmogelijk is ten gevolge van een defect aan het voertuig dat al (in aanleg) bij aanvang van de huur aanwezig was, heeft huurder, mits de verhuring in Nederland plaatsvindt, recht op vervangend vervoer. Bij een verhuring in het buitenland heeft men na 48 uur recht op vervangend vervoer. 
 8. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onmogelijkheid om verder te rijden als gevolg van een defect of reparaties. Ook eventuele derving van het huurgenot wordt gecompenseerd. 
 9. In alle gevallen dient de huurder zo snel mogelijk contact op te nemen met de verhuurder zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
Artikel 13: Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen
 1. De huurder is aansprakelijk voor alle verkeersovertredingen gedurende de huurperiode en de daaruit voortvloeiende gevolgen, waaronder boetes die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd.
 2. Door de autoriteiten aan de verhuurder in rekening gebrachte sancties worden na de verhuur in rekening worden gebracht bij de huurder. De verhuurder is gerechtigd hierbij 

€ 25,- administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 14: Beslag op het voertuig
 1. Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs inclusief opslagen, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.
Artikel 15: Milieuzone
 1. De verhuurder is niet aansprakelijk voor boetes die voortkomen uit het binnenrijden van een milieuzone door huurder. 
 2. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor boetes die voortkomen uit het binnenrijden van een milieuzone wanneer het door de huurder opgegeven bezorg adres binnen een milieuzone valt.
Artikel 16: Bemiddeling en geschillenregeling
 1. De bemiddeling- en geschillenregeling is uitsluitend van toepassing bij geschillen over de uitlegging of uitvoering van deze algemene voorwaarden en wordt door een derde onafhankelijke partij bepaald. 
 2. Bemiddelingsregeling: Indien zich een geschil voordoet zoals omschreven kunnen verhuurder en huurder dit geschil schriftelijk voorleggen aan een door beide partijen overeengekomen bemiddelingsbureau.
 3. Geschillenregeling: Plaatsgevonden bemiddeling staat niet in de weg aan een beroep op geschillenbeslechting door de burgerlijke rechter.
https://fareharbor.com/help/website/resources/lightframe-api/ -->